Varsling av kritikkverdige forhold

Alle ansatte og innleide i Crane Norway Group, samt offentligheten har rett og oppfordres til å varsle om eventuelle kritikkverdige forhold i den enkelte virksomhet i konsernet.

Retten til å varsle om kritikkverdige forhold

Det er en oppfordring fra konsernet at det blir varslet om kritikkverdige forhold som er uforenelig med:

  • Gjeldende lover og forskrifter
  • Virksomhetens politikker og krav
  • Forpliktelser og allmenn oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være brudd på menneskerettigheter, mobbing, trakassering, diskriminering, rusmisbruk, dårlig arbeidsmiljø, forhold som er til fare for personers liv og helse, samt uforsvarlig saksbehandling.

Eksempler på straffbare forhold kan være underslag, korrupsjon, tyveri, bedrageri og økonomiske misligheter m.m.

Håndtering av varsel

Det skal vises full konfidensialitet og fortrolighet i forbindelse med behandling av varslingssaker.

Den som varsler vil bli underrettet om at saken behandles, såfremt ikke varselet er gjort anonymt.

Vær oppmerksom på at hvis du ikke oppgir kontaktinformasjon, vil vi ikke være i stand til å følge opp med deg angående vår undersøkelse eller resulterende handling(er)